خدمات پشتیبانی شبکه  شرکت ارتباطات نادین پیشرو در ارائه خدمات نوین شبکه مقدمه :   ارائه خدمات پشتیبانی شبکه ممکن است در ارگان ها و سازمان های مختلف بصورت متفاوتی معنی گردد. به این صورت که ارگانی نیاز پشتیبانی شبکه در حوزه مایکروسافت ( اکتیو دایرکتوری و دامین کنترلر) دارد. سازمانی دیگر در خصوص سیستم […]